Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.mspoland.eu

 

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.mspoland.eu prowadzony jest przez Mobile Solutions Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Stanisławowskiej 52/7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000753612, kapitał zakładowy w pełni opłacony 5000 PLN, NIP 8943133960, REGON 381599349, e-mail sales@mspoland.eu, nr telefonu 71 3137439.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.mspoland.eu są przetwarzane przez Mobile Solutions Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Godlewskiego 1/5. Szczególowe informacje znajdą państwo w zakładce Polityka prywatności.
 2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie http://www.mspoland.eu w zakładce "Moje Konto". Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.mspoland.eu są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 2. Ceny w sklepie detalicznym Mobile Solutions Poland sp. z o.o. mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

 

Zamówienia

 1. Sklep internetowy www.mspoland.eu umożliwia Klientom składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość
 2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.mspoland.eu kierowane przez Mobile Solutions Poland sp. z o.o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.mspoland.eu. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 5. Zawarcie umowy kupna/sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego następuje z chwilą udzielenia informacji przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia.
 6. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 10 000 PLN. Sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.
 7. Sklep www.mspoland.eu nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Zamówienia w liczbie większej niż dwie sztuki mogą zostać anulowane lub zrealizowane na warunkach, jakie zaproponuje obsługa sklepu. W sprawie ofert hurtowych zapytania powinny być kierowane na adres email: sales@mspoland.eu

 

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.mspoland.eu dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika DHL Parcel Polska sp. z o.o.,  InPost S.A. 
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się: czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) oraz czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura VAT albo paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić fakt w celu uzupełnienia braków.
 4. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien zgłosić ten fakt przewoźnikowi oraz  Mobile Solutions Poland sp. z o.o.  Zaleca się sporządzić protokół szkodowy.

 

Sposoby płatności

 1. Mobile Solutions Poland sp. z o.o. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Mobile Solutions Poland sp. z o.o. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
 2. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

Przed wydaniem towaru klientowi:
  • Przelew na rachunek bankowy Mobile Solutions Poland sp. z o.o.
  • Kartą kredytową.

W momencie odbioru towaru:
  • Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze stoiska detalicznego Mobile Solutions Poland sp. z o.o.
  • Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.


Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.
 2. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą: otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych, świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą
 3. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
 4. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 2, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
 5. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.
 6. Mobile Solutions Poland sp. z o.o. nie stosuje polityki towarów zastępczych.

 

Procedura postępowania reklamacyjnego dot. produktów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego www.mspoland.eu
 
 1. Firma Mobile Solutions Poland sp. z o.o. realizuje reklamacje gwarancyjne w systemie door-to-door.
 2. Zgłoszenie gwarancyjne rozpatrywane będzie, jeśli nie upłynął ustalony przy sprzedaży termin od daty zakupu. Dokument potwierdzający zakup musi być dołączony do każdego urządzenia, aby potwierdzić terminowość zgłoszenia. Wszystkie dokumenty i akcesoria powinny znajdować się w pudeł. Należy podać jasny i dokładny opis przyczyny awarii
 3. Przed spakowaniem produktu i przygotowaniem go do wysłania, należy zgłosić reklamację na dedykowaną skrzynkę mailową: sales@mspoland.eu
 4. W celu zgłoszenia reklamacji konieczne jest wypełnienie formularza reklamacyjnego. Należy wprowadzić następujące informacje dotyczące urządzenia i jego usterki.
 5. Po wysłaniu zgłoszenia, należy oczekiwać na potwierdzenia uprawnień do gwarancji każdego ze zgłoszonych urządzeń. Jest to wymagane do rozpoczęcia procesu reklamacyjnego.
 6. Zgłoszenie jest potwierdzane drogą mailową w przeciągu 48 godzin od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia, należy wydrukować formularz reklamacyjny i dołączyć go do wysyłanego urządzenia.
 8. Produkt musi zostać odpowiednio zabezpieczony do transportu. Zalecane jest użycie oryginalnego opakowania, które powinno w pełni zabezpieczyć przesyłane urządzenie. Jeżeli oryginalne opakowanie nie jest dostępne, prosimy o zapakowanie urządzenia w wytrzymały karton odpowiedniego rozmiaru. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia przesyłki.
 9. Urządzenie przesłane do serwisu musi być kompletne. W przesyłce powinny znaleźć się wszystkie istotne elementy wyposażenia (urządzenie, zasilacz, bateria, itp.). Niektóre usterki mogą być spowodowane przez niepoprawne działanie poszczególnych elementów. Brak przesłania całego zestawu uniemożliwi dokładną weryfikację usterki. Reklamacje niekompletnych urządzeń mogą zostać odrzucone lub wstrzymane do czasu dostarczenia pozostałych elementów zestawu na koszt zgłaszającego. Pokrowce, instrukcje, ulotki, materiały promocyjne nie są wymagane.
 10. Po weryfikacji i potwierdzeniu zgłoszonych usterek, urządzenie jest wymieniane na nowe, a następnie odsyłane na wskazany adres. Koszt transportu jest pokrywany przez firmę Mobile Solutions Poland sp. z o.o.
 11. Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych, ingerencji osób trzecich do wnętrza urządzenia,. uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem lub użytkowaniem niezgodnie z instrukcją obsługi. W przypadku stwierdzenia któregoś z powyższych faktów urządzenie może zostać odesłane bez uprzedniego kontaktu ze Zgłaszającym.
 12. Każda paczka wysyłana przez Mobile Solutions Poland sp. z o.o. jest ubezpieczona. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera dokładnie sprawdzić jej stan i zawartość. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń lub uszkodzeń należy wraz z kurierem sporządzić protokół Ubieganie się o odszkodowanie za zniszczony lub niekompletny sprzęt jest możliwe tylko po sporządzeniu protokołu szkody.
 

 

 
Dane adresowe i kontaktowe dla reklamacji produktów:

Mobile Solutions Poland sp. z o.o.
SERWIS
ul. Stanisławowska 52/7
54-611 Wrocław
e-mail: sales@mspoland.eu
tel. +48662020630
Czynne: pn. - pt. 9.00 - 16.30

 

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 3. Mobile Solutions Poland sp. z o.o. ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego www.mspoland.eu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.mspoland.eu.
 6. Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Solutions Poland sp. z o.o. nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)